Τι είναι Direct investment;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Direct investment;

Απαντήσεις

Direct investment σημαίνει άμεση επένδυση. Αντανακλά το στόχο ενός επενδυτή κατοίκου ενός κράτους να αποκτήσει σε άλλο κράτος ένα περιουσιακό στοιχείο σε διαρκή βάση. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης αποτελεί άμεση επένδυση εάν το ποσοστό αυτής ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου. Άμεση επένδυση είναι και η απόκτηση ακινήτων για την εγκατάσταση επιχείρησης ή για μόνιμη ή εποχική κατοικία. Οι άμεσες επενδύσεις περιλαμβάνουν βασικά τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης και τις συναφείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, τα επανεπενδυόμενα κέρδη από προηγούμενη άμεση επένδυση και τα λοιπά κεφάλαια που αποτελούνται κύρια από δάνεια μεταξύ εταιριών. Ο λογαριασμός άμεσων επενδύσεων της ζώνης του ευρώ καταγράφει την καθαρή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό από κατοίκους της ζώνης του ευρώ (άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό) και την καθαρή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της ζώνης του ευρώ από μη κατοίκους (άμεσες επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ).Προσθήκη νέας απάντησης