Τι είναι Υπέρ το άρτιο (Premium);


Στην οικονομία, τι σημαίνει ο όρος Premium;

Απαντήσεις

Διαφορά υπέρ το άρτιο (premium) είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι υψηλότερη της ονομαστικής.Προσθήκη νέας απάντησης