Τι είναι Υπό το άρτιο (Discount);


Στο χώρο της οικονομίας τι σημαίνει ο όρος Discount;

Απαντήσεις

Διαφορά υπό το άρτιο (discount) είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι χαμηλότερη της ονομαστικής.Προσθήκη νέας απάντησης