Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτήσω μια υπό ανέγερση οικοδομή;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινώς εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται:

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή χρήση.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη - Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για εργοτάξιο, χωρίς θεώρηση από ΔΟΥ ή σχετική βεβαίωση

4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).Προσθήκη νέας απάντησης