Τι σημαίνει η φράση "Περί έκαστον ταύτας τινάς τρείς τέχνας είναι, χρησομένην, ποιήσουσαν, μνημησομένην";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Για κάθε πράγμα αυτές οι τρεις τέχνες υπάρχουν, αυτή που θα το μεταχειρισθεί, αυτή που θα το δημιουργήσει, αυτή που θα το μιμηθεί (Πλάτ. Πολ. 1 IV, 1).Προσθήκη νέας απάντησης