Τι σημαίνει η φράση "Αδουλώτερος τών λεόντων";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Πιο αδούλωτος, πιο ελεύθερος κι από λέοντα (Φίλων 2,451).Προσθήκη νέας απάντησης