Τι είναι Ξένα Περιουσιακά Στοιχεία;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ξένα Περιουσιακά Στοιχεία (Foreign Assets);

Απαντήσεις

Τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία μιας χώρας είναι ίσα με τη διαφορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχει (μετοχές, ομόλογα και παραγωγικές μονάδες στην αλλοδαπή, που ανήκουν στους κατοίκους της), μείον τις υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό (τα εγχώρια φυσικά και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ανήκουν σε αλλοδαπούς).Προσθήκη νέας απάντησης