Τι είναι Βreach;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Βreach;

Απαντήσεις

Βreach είναι το ρήγμα, η παράβαση. Στη χρηματοοικονομική απαντάται σαν παράβαση κανονιστικής ή νομοθετικής διάταξης όπως το σπάσιμο των ορίων που έχουν τεθεί για τη διαχείριση των κινδύνων ή η υπέρβαση ποσοστών επί του κεφαλαίου ή άλλου στοιχείου που έχουν τεθεί για τον έλεγχο της φερεγγυότητας και ρευστότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος.

 Προσθήκη νέας απάντησης