Τι είναι Βάση του Δεδουλευμένου;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Βάση του Δεδουλευμένου (Accrual Accounting);

Απαντήσεις

Η βάση του δεδουλευμένου είναι μία λογιστική υπόθεση που αναφέρει ότι η επίπτωση συναλλαγών και άλλων γεγονότων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναγνωρίζονται όταν συμβαίνουν και όχι όταν εισπράττονται ή καταβάλλονται μετρητά.Προσθήκη νέας απάντησης