Τι είναι Τιμή Κόστους;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Τιμή Κόστους (Cost Of Factors Of Production);

Απαντήσεις

Τιμή κόστους ή τιμές παραγωγικών συντελεστών είναι οι τιμές που περιλαμβάνουν μόνο το κόστος παραγωγής (οικονομικό κόστος), δηλαδή τις αμοιβές των τεσσάρων συντελεστών της παραγωγής (μισθούς, ενοίκια, τόκους, φυσιολογικό κέρδος).Προσθήκη νέας απάντησης