Τι είναι Στασιμοπληθωρισμός (Stagflation);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Stagflation;

Απαντήσεις

Στασιμοπληθωρισμός αποκαλείται το οικονομικό φαινόμενο κατά το οποίο, για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση των ποσοστών ανεργίας παράλληλα με την αύξηση του πληθωρισμού.Προσθήκη νέας απάντησης