Τι είναι Standard tenders;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Standard tenders;

Απαντήσεις

Τυποποιημένες ή τακτικές δημοπρασίες του Ευρωσυστήματος. Εκτελούνται σε 24 ώρες από την αναγγελία της δημοπρασίας μέχρι την πιστοποίηση του αποτελέσματος κατανομής ενώ ο χρόνος μεταξύ της υποβολής της προσφοράς και της κοινοποίησης της κατανομής των ατομικών προσφορών είναι δύο ώρες. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Oι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και οι διαρθρωτικές πράξεις (με εξαίρεση τις οριστικές συναλλαγές) εκτελούνται πάντα με τυποποιημένες δημοπρασίες.Προσθήκη νέας απάντησης