Τι είναι Standard Settlement Instructions (SSI);


Τι σημαίνει Standard Settlement Instructions (SSI);

Απαντήσεις

Πάγιες οδηγίες που εκδίδει ο δικαιούχος σχετικά με τους ανταποκριτές του και τα αποθετήρια χρεογράφων που χρησιμοποιεί συνοδευόμενες από τους αριθμούς των λογαριασμών τους οποίους πρέπει να πιστώνει ο αντισυμβαλλόμενος. Η πρακτική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στην σημερινή εποχή τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών λαμβανομένου υπόψη ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης διαθεσίμων στα οποία καταχωρούνται τα SSIs των αντισυμβαλλόμενων προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτοματοποίηση των διακανονισμών.Προσθήκη νέας απάντησης