Τι είναι Standard deviation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Standard deviation;

Απαντήσεις

Τυπική απόκλιση. Μία στατιστική μέτρηση της ιστορικής μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που λειτουργεί με την τάση της πιθανότητας κατανομής (probability distribution) γύρω από μία μέση τιμή. Συνήθως χρησιμοποιεί 36 μηνιαίες αποδόσεις. Εφαρμόζεται στην ετήσια τιμή της απόδοσης για να μετρήσει τον κίνδυνο που διατρέχει μια επένδυση από τη μεταβλητότητα των τιμών. Ένα χαρτοφυλάκιο που παρουσιάζει μεταβλητότητα στις τιμές των ομολόγων έχει μια υψηλή τυπική απόκλιση. Όσο μεγαλύτερη είναι η τυπική απόκλιση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Στα αμοιβαία κεφάλαια, η τυπική απόκλιση μας δείχνει πόσο αποκλίνει η απόδοση ενός κεφαλαίου από την αναμενόμενη κανονική απόδοση. Μαθηματικά, η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της variance, η οποία μετρά τη διασπορά ενός συνόλου στοιχείων γύρω από τη μέση απόκλιση της μέσης τιμής του (the mean of the distribution) ή άλλως μετρά τη μεταβλητότητα των τιμών από ένα μέσο όρο.Προσθήκη νέας απάντησης