Τι είναι Square;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Square;

Απαντήσεις

Ισοσκελισμένος, ισοζυγισμένος. Η τακτική της εκμηδένισης του κινδύνου αγοράς (market risk) με αγορές και πωλήσεις που δεν αφήνουν ανοικτές θέσεις. Ο όρος χαρακτηρίζει μία θέση (position) όταν οι αγορές και οι πωλήσεις είναι ισοζυγισμένες κατά τέτοιο τρόπο που να μην είναι ούτε short (η ανοικτή θέση την οποία έχει ένας επενδυτής με την πώληση ενός νομίσματος, ενός χρεογράφου, ενός συμβολαίου ή ενός εμπορεύματος επί των οποίων δεν έχει ακόμα ιδιοκτησιακό δικαίωμα) ούτε long (η ανοικτή θέση την οποία έχει πάρει ένας επενδυτής αγοράζοντας ένα νόμισμα, ένα χρεόγραφο, ένα συμβόλαιο ή ένα εμπόρευμα για επένδυση ή για κερδοσκοπία).Προσθήκη νέας απάντησης