Τι είναι Spread trade;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Spread trade;

Απαντήσεις





Διαπραγμάτευση επικαταλλαγής. Ο διαπραγματευτής λαμβάνει δύο θέσεις, μία long και μία short σε δύο διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Εάν οι δύο τιμές πέσουν ή ανέβουν, είναι πιθανή η καταγραφή κερδών από τη διαφοροποίηση του ποσοστού της αλλαγής. Ας υποθέσουμε ότι αγοράζουμε δύο ομόλογα, το Α και το Β. Εάν εκτιμούμε ότι το Α θα έχει μεγαλύτερη απόδοση από το Β, τότε αγοράζουμε το Α και πωλούμε ένα ίσο ποσό από το Β. Θα κερδίσουμε εάν η διαφορά μεταξύ των δύο αποδόσεων (the spread) διευρυνθεί. Το κέρδος προκύπτει διότι το Α έχει καλύτερη απόδοση από το Β, ανεξάρτητα εάν οι τιμές και των δύο ομολόγων αυξηθούν ή μειωθούν ή εάν η τιμή του Α αυξηθεί και του Β μειωθεί. Δεν θα προκύψει κέρδος εάν και οι δύο τιμές αυξηθούν ή μειωθούν κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό. Όμως, στην πραγματικότητα θα προκύψει ζημία διότι ο επενδυτής θα επιβαρυνθεί με το κόστος της συναλλαγής. Όμως, το τελευταίο σενάριο σπάνια μπορεί να υλοποιηθεί.



Προσθήκη νέας απάντησης