Τι είναι Spread;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Spread;

Απαντήσεις

Ποσοστό επικαταλλαγής. Είναι η διαφορά της μέγιστης τιμής ζήτησης (bid) και της ελάχιστης τιμής προσφοράς (offer) που ισχύει σε μια δεδομένη στιγμή στις αγορές χρήματος, συναλλάγματος, χρεογράφων και εμπορευμάτων. Είναι γνωστό και με τον Γαλλικό όρο écart. Όσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα ενός χρηματοπιστωτικού μέσου τόσο μικρότερο είναι το spread και όσο μικρότερη είναι η ρευστότητα τόσο μεγαλύτερο είναι το spread. Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής, οικονομικής ή πολιτικής αναταραχής το spread ενσωματώνει και ένα ποσοστό του κινδυνου (risk premium). Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων και η διαφορά μεταξύ της αγοράς και πώλησης ενός νομίσματος. Η διαφορά αυτή αποτελεί και το κέρδος της τράπεζας ή οποιουδήποτε παράγοντα της αγοράς. Στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), spread είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών δύο σχετιζόμενων συμβάσεων. Στα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), τα οποία απαιτούν ταυτόχρονες αγορές και πωλήσεις δύο ή περισσοτέρων σειρών options επί του ιδίου υποκειμένου μέσου ή εμπορεύματος για παράδοση σε διαφορετικούς μήνες, spread είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών όλων αυτών των σειρών. Στα ομόλογα, είναι η διαφορά στην απόδοση από την επένδυση σε ομόλογα που εκδίδονται από ιδρύματα που ενεργούν με μειωμένο ή με μεγάλο κίνδυνο.Προσθήκη νέας απάντησης