Τι είναι Speculation and investment;


Απαντήσεις

Κερδοσκοπία και επένδυση. Σε αντίθεση με την επένδυση που έχει συνήθως κάποια διάρκεια και αναμένει ένα λογικό κέρδος, η κερδοσκοπία στις αγορές χρήματος, κεφαλαίου, εμπορευμάτων και ακινήτων αποβλέπει την σε σύντομο χρόνο απόλη η μεγάλων κερδών. Ενέχει, όμως, και μεγάλο κίνδυνο διότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ζημίες. Ο κατ’ επάγγελμα κερδοσκόπος επενδύει όταν εκτιμά ότι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί κατακόρυφα και άμεσα. Μορφή της κερδοσκοπίας είναι και η αγορά και πώληση στη διάρκεια της ίδιας ημέρας (day trading). Επειδή, όμως, τις ανωτέρω μεθόδους χρησιμοποιούν ενίοτε και σοβαρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αμοιβαία κεφάλαια, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυσδιάκριτη η διαφορά μεταξύ επένδυσης και κερδοσκοπίας.Προσθήκη νέας απάντησης