Τι είναι Special Purpose Vehicle (SPV);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Special Purpose Vehicle (SPV);

Απαντήσεις

Όχημα ειδικού σκοπού. Πρόκειται για οργανισμούς οι οποίοι ιδρύονται για την εξυπηρέτηση ενός περιορισμένου σκοπού ή για μικρό χρονικό διάστημα. Συνήθως, ενεργούν σαν διαμεσολαβητές όπως για παράδειγμα στη διαδικασία της τιτλοποίησης στην οποία μετά από εξουσιοδότηση διακρατούν τους τίτλους των δικαιούχων ή σε μία ομάδα ομολόγων σταθερού εισοδήματος που αντιπροσωπεύει ένα αδιαίρετο δικαίωμα σε μια δεξαμενή ενυπόθηκων ομολόγων (Pass Through Securities) αναλαμβάνουν την είσπραξη των μηνιαίων πληρωμών ή στα εγγυημένα με περιουσιακά στοιχεία εμπορικά χρεόγραφα (asset-backed commercial papers) διακρατούν τις πληρωμές και εκδίδουν εμπορικά χρεόγραφα για να αντλήσουν χρήματα.Προσθήκη νέας απάντησης