Τι είναι S.p.a;


Τι σημαίνει Società per azioni (S.p.a);

Απαντήσεις

Μετοχική εταιρία της Ιταλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 2325 και επόμενα του Αστικού Κώδικα της Ιταλίας, είναι μία εταιρία κεφαλαίου στην οποία οι συμμετοχές των εταίρων εκφράζονται σε μετοχές δηλαδή το κεφάλαιο διαιρείται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό τίτλων κάθε ένας των οποίων ενσωματώνει ένα ορισμένο ποσοστό συμμετοχής και εταιρικών δικαιωμάτων. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται αποκλειστικά στο ποσοστό της συμμετοχής των στο κεφάλαιο και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 120.000 ευρώ αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Το ποσοστό των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50%.Προσθήκη νέας απάντησης