Τι είναι Sovereign bond;


Απαντήσεις

Ομόλογο που εκδίδεται από μία κυβέρνηση κράτους και για το λόγο αυτό καλείται και κυβερνητικό ομόλογο (government bond). Ο κίνδυνος που φέρει αυτό το ομόλογο διαφέρει ανάλογα με τη φερεγγυότητα του κράτους, είναι όμως μικρότερος έως μηδαμινός στην περίπτωση των αναπτυγμένων κρατών όπως είναι τα ομόλογα του αμερικανικού θησαυροφυλακίου (US treasury bonds), των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Γενικά, ο πιστωτικός κίνδυνος των sovereign bonds είναι μικρότερος σε σύγκριση με τις άλλες εκδόσεις διότι το κράτος σπάνια πτωχεύει.
 Προσθήκη νέας απάντησης