Τι είναι Solvency risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Solvency risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος φερεγγυότητας. Είναι ο κίνδυνος πρόκλησης ζημίας που οφείλεται στην αδυναμία πληρωμής σε περίπτωση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών του εκδότη ενός χρηματοπιστωτικού περιουσιακού στοιχείου ή στο αναξιόχρεο του αντισυμβαλλόμενου.Προσθήκη νέας απάντησης