Τι είναι Soft landing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Soft landing;

Απαντήσεις

Ομαλή προσγείωση. Στην οικονομική, σημαίνει την ικανότητα μιας οικονομίας, που αναπτύσσεται με δυναμικούς ρυθμούς, να ανακόψει την επέκτασή της με αργούς ρυθμούς ώστε να αποφύγει την οικονομική επιβράδυνση ή ακόμα και την ύφεση. Για παράδειγμα, όταν η ισχυρή ανάπτυξη (πάνω από 4%) συνοδεύεται από υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, μία ελεγχόμενη και μετριοπαθής αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα ή/και η λελογισμένη αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή/και μία συσταλτική δημοσιονομική πολιτική μπορεί να μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να διακυβευτεί σοβαρά η οικονομική ανάπτυξη. Συνήθως, στην περίπτωση αυτή ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ περιορίζεται στο 2% με 3%. Το αντίθετο είναι η ανώμαλη προσγείωση (βλέπε όρο Ηard landing).Προσθήκη νέας απάντησης