Τι είναι Socrates and Leonardo da Vinci programmes;


Τι ακριβώς είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα Socrates και Leonardo da Vinci;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την απόκτηση εμπειρίας για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

• Το πρόγραμμα Σωκράτης ενσωμάτωσε τις ανταλλαγές σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονταν στο πρόγραμμα Έρασμος και τις σπουδές ξένων γλωσσών που καλύπτονταν από το πρόγραμμα Λίνγκουα ενώ καθιέρωσε νέες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος αφιερώνεται στην κινητικότητα των φοιτητών. Παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής φοιτητών που μπορούν για παράδειγμα να τελειώσουν ένα εξάμηνο ή ένα έτος σε άλλο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε από αυτό στο οποίο φοιτούν. Oι εξετάσεις που γίνονται στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο καταγωγής. Η κινητικότητα αφορά και τους καθηγητές. λλα μέτρα αφορούν την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός τους είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων διαφορετικών χωρών για την κοινή μελέτη άλλων γλωσσών και πολιτισμών. Η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα των υπολογιστών, αποτελεί προτεραιότητα. Ένα άλλο τμήμα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ενισχύει την εκμάθυνση ξένων γλωσσών με την ανάπτυξη νέου διδακτικού υλικού, την παροχή ευκαιριών στους καθηγητές να κατανοήσουν μεθόδους διδασκαλίας άλλων κρατών μελών και την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικών κέντρων ξένων γλωσσών. Προωθείται, επίσης, η μέθοδος της μάθησης εξ αποστάσεως (distance learning). Το πρόγραμμα Σωκράτης συνδέει εθνικά κέντρα πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων στη διάρκεια της φοίτησης (NARIC network), ενθαρρύνει τις επισκέ εις ειδικών ενσωματώνοντας το πρώην πρόγραμμα ARION και την ανταλλαγή εμπειρίας μέσω του δικτύου Eurydice. Ενισχύει, τέλος, την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης των ενηλίκων.

• Το πρόγραμμα Λεονάρντο Ντα Βίντσι ξεκίνησε στις 6.12.94 και εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ε.Ε και επί πλέον στη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάϊν. Ενσωμάτωσε τα πρώην κοινοτικά προγράμματα: α) FORCE για τη συνεχή εκπαίδευση, β) PETRA για τη βασική επιμόρφωση, γ) COMETT που αφορούσε τη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, δ) EUROTECHNET που προωθούσε την απόκτηση ειδικότητας στις τεχνολογικές καινοτομίες και ε) LINGUA για την εκμάθυνση ξένων γλωσσών ενώ οι ανταλλαγές σπουδαστών που αφορούσαν το πρόγραμμα αυτό υπήχθησαν στο πρόγραμμα Σωκράτης. Αποσκοπεί, κύρια, στην εξοικείωση με τις τεχνολογικές και βιομηχανικές αλλαγές μέσα από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ενισχύει τα εθνικά κέντρα επιμόρφωσης και ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση. Τα σχήματα τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας και ανταλλαγής εργαζομένων μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που προωθεί, βοηθούν τους νέους να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους στους τόπους εργασίας (on the job training). Στα προγράμματα ανταλλαγής συμμετέχουν εκπαιδευτές και εξειδικευμένοι επιστήμονες. Ενισχύει τα διεθνικά πιλοτικά σχέδια που συνδέονται με την προσαρμογή των εκπαιδευτών στις σύγχρονες ανάγκες. Η πρώτη φάση του προγράμματος κάλυψε την περίοδο 1995-1999. Η νέα φάση με την ονομασία Leonardo da Vinci II καλύπτει επτά χρόνια (2000-2006) και χρηματοδοτείται με 1,15 δισεκ. ευρώ. Έχει τρεις στόχους: α) την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων, ιδίως των νέων, σε αρχική επαγγελματική κατάρτιση δια μέσου της εναλλασσόμενης κατάρτισης και της μαθητείας, β) τη βελτίωση της ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και την απόκτηση δια βίου δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γ) την προώθηση και ενδυνάμωση της συμβολής της επαγγελματικής κατάρτισης στην εξέλιξη της καινοτομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. Πέντε είδη διακρατικών κοινοτικών μέτρων εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους:

–κινητικότητα: το νέο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε 250.000 άτομα να ακολουθήσουν μια κατάρτιση ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

–πιλοτικά σχέδια: στοχεύουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της ποιότητας –προώθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων

–διακρατικά δίκτυα: διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών

–ανάπτυξη υλικού αναφοράς: το πρόγραμμα είναι ανοικτό στο σύνολο των οργανισμών και φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, που παρεμβαίνουν στις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Το L.D.V. II εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών στις 26.4.99 και κατευθύνεται στη στήριξη και συμπλήρωση των ενεργειών των κρατών μελών. Καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ είναι ανοικτό στις χώρες του Ευρωπαϊκού Oικονομικού Χώρου και σε αυτές που βρίσκονται σε προενταξιακή διαδικασία (συνολικά 32 χώρες).

Άλλα επιμέρους προγράμματα που ανήκουν στο πρόγραμμα Σωκράτης είναι α) το Grundtvig για εκπαιδευόμενους ενηλίκους και τους δασκάλους τους για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού διδακτικού υλικού και δικτύων β) το Comenius για τα σχολεία και τους διδάσκοντες σε αυτά. Περισσότερα από 10.000 σχολεία κάνουν χρήση του προγράμματος κάθε χρόνο γ) το Minerva για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.Προσθήκη νέας απάντησης