Τι είναι Socket;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει ο όρος Socket;

Απαντήσεις

Πρίζα. Στην ορολογία των πληροφορικών δικτύων σημαίνει τη μοναδιαία σύνδεση μεταξύ δύο δικτυακών εφαρμογών που τρέχουν σε διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). Η σύνδεση, όμως, μπορεί να χρησιμοποιείται σαν διαδικαστική επικοινωνία και σε ένα μόνο Η/Υ. Οι εφαρμογές ενδέχεται να δημιουργούν πολλά sockets για την μεταξύ τους επικοινωνία. Είναι διπλής κατεύθυνσης (bidirectional) δηλαδή οποιαδήποτε πλευρά της σύνδεσης είναι ικανή να λαμβάνει και να δέχεται στοιχεία. WinSock (Windows Sockets) είναι ο τυποποιημένος προγραμματισμός socket API (Application Programming Interface) για τα λειτουργικά συστήματα των Windows. Δημιουργήθηκε για να επιτρέπει την επικοινωνία διαφορετικών Microsoft Windows TCP/IP (Transfer Communication Protocol / Internet Protocol).Προσθήκη νέας απάντησης