Τι είναι Small Business Banking;


Απαντήσεις

Τραπεζική μικρών επιχειρήσεων. Τραπεζικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που στο παρελθόν ήσαν σχεδόν αποκλεισμένες από το πιστωτικό σύστημα. Σήμερα, λόγω του ανταγωνισμού, οι τράπεζες προσφέρουν τραπεζικά προϊόντα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των μικρών επιχειρήσεων (tailor-made services). Βασική υπηρεσία προς τις μικρές επιχειρήσεις αυτές αποτελεί η συμβουλευτική τραπεζική. Πέραν αυτής, τα προσφερόμενα προϊόντα αφορούν, μεταξύ άλλων, λογαριασμούς ό εως, βιβλιάρια επιταγών, λογαριασμούς υπεραναλή εων, κεφάλαιο κίνησης, στεγαστικά επαγγελματικά δάνεια, δάνεια εξοπλισμού, εποχικά δάνεια όπως τουριστικής υποστήριξης, καλλιεργητικές πιστώσεις για μικρές αγροτικές εταιρίες και εμπορικές πιστώσεις για τις περιόδους προ των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της έναρξης νέας περιόδου, δάνεια για την κάλυ η των δαπανών ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων και δάνεια δικαιόχρησης (franchise), προεξοφλήσεις χρεογράφων, χρηματοδοτική μίσθωση, εγγυητικές επιστολές, εισαγωγές – εξαγωγές, επιχειρηματικές ασφάλειες και πιστωτικές κάρτες. Τα δάνεια αφορούν τόσο την κάλυψη αναγκών καθημερινής λειτουργίας όσο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και συνοδεύονται από ειδικές επιτοκιακές ρυθμίσεις και λήξεις ενώ η διαχείριση του κινδύνου προσαρμόζεται στην ιδιαιτερότητα των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους. Προκειμένου να μειωθούν οι λειτουργικές τους δαπάνες και να εξοικονομηθεί χρόνος και προσωπικό, οι τράπεζες θέτουν στη διάθεση των μικρών επιχειρήσεων τις εφαρμογές της διαδικτυακής και τηλεφωνικής τραπεζικής (internet and telephone banking).Προσθήκη νέας απάντησης