Τι είναι Side effects;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Side effects;

Απαντήσεις

Παράπλευρα αποτελέσματα. Οι συνέπειες ενός σχεδίου ή μιας πολιτικής σε άλλους τομείς της οικονομίας ή σε άλλα τμήματα της επιχείρησης τα οποία δεν εμπλέκονταν στον αρχικό σχεδιασμό.Προσθήκη νέας απάντησης