Τι είναι SICAV;


Τι σημαίνει Société d'investissement à capital variable ή στα αγγλικά Variable Capital Investment Company ή Unit-Trust investing in variable income securities ή Οpen-end investment fund (SICAV);

Απαντήσεις

Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Επενδυτικού Κεφαλαίου. Λειτουργεί κύρια στη Γαλλία αλλά και στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Πρόκειται για χρηματοπιστωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης που ασχολείται αποκλειστικά με τη συλλογική διαχείριση τοποθετήσεων των μετόχων της είτε σε κινητές αξίες ή σε ακίνητα. Για το λόγο αυτό μετριάζει τον κίνδυνο των τοποθετήσεων τον οποίο θα έφερε ο μέτοχος εάν επένδυε μόνος τα διαθέσιμα κεφάλαια αυτού. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν είναι σταθερό αλλά κάθε μέτοχος συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου το οποίο αυξάνεται συνεχώς ή και μειώνεται σε περίπτωση αποχώρησης μετόχων. Το ελάχιστο κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ. Κάθε SICAV οφείλει να εξαγοράζει σε τρέχουσες τιμές τα μερίδια των μετόχων εφόσον αυτοί επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εταιρία. Υποχρεούται να μην επενδύει πλέον του 10% του κεφαλαίου σε τίτλους συγκεκριμένης εταιρίας. Μπορεί να επενδύει σε μετοχές, ομόλογα και μέσα της αγοράς χρήματος είτε της εγχώριας αγοράς ή του εξωτερικού διαφόρων κλάδων της οικονομίας.Προσθήκη νέας απάντησης