Τι είναι Sharpe ratio;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Sharpe ratio;

Απαντήσεις

Η αναλογία του Σαρπ. Ο όρος οφείλεται στον νομπελίστα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ Γουίλιαμ Σαρπ. Πρόκειται για μία αναλογία με την οποία πραγματοποιείται η μέτρηση της επιπρόσθετης απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων που είναι σχετική με τη συνολική διαφοροποίηση αυτού. Σαν απόδοση (return) νοείται η αλλαγή στην αξία ενός χαρτοφυλακίου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατανομής (distribution) στους μερισματούχους ή μετόχους που μπορεί να προκαλείται από μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου από πωλήσεις και απόδοση του κεφαλαίου. Στη συνολική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου (total variability) περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό των αγορών και πωλήσεων των ποσών που προέρχονται από τους τόκους. Η μέθοδος του Σαρπ συμβάλλει στην ανίχνευση της καλύτερης δυνατής αναλογίας των ομολόγων ενός χαρτοφυλακίου που μπορεί να περιέχει και μετρητά (cash). Ο μαθηματικός τύπος στην περίπτωση αυτή είναι: S(x) = ( r x - R f ) / StdDev (x) όπου x είναι κάποια επένδυση, rx είναι το ετήσιο μέσο ποσοστό της απόδοσης του χ, Rf είναι η καλύτερη διαθέσιμη τιμή της απόδοσης μιας επένδυσης που δεν φέρει κίνδυνο (δηλαδή των μετρητών) και StdDev(x) είναι η τυπική απόκλιση (standard deviation, βλέπε όρο) του rx. Η αναλογία του Σαρπ αποτελεί μια άμεση μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τον κίνδυνο και συνέβαλε στη συστηματοποίηση του Capital Asset Pricing Model, CAPM (βλέπε όρο).Προσθήκη νέας απάντησης