Τι είναι Share Buybacks;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Share Buybacks;

Απαντήσεις

Αγορά των μετοχών της από την ίδια την εταιρία. Η εταιρία η οποία έχει εκδώσει μετοχές, που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ δημόσια προσφορά, χρηματιστήριο, διανομή νέων μετοχών είτε δωρεάν ή στην κανονική ή μειωμένη τιμή στους ήδη μετόχους) αποφασίζει να αγοράσει τις δικές της μετοχές.

► Οι λόγοι της αγοράς των ιδίων μετοχών μπορεί να είναι:

• η αύξηση του μεριδίου που ελέγχεται από τους κύριους και συνεργαζόμενους μεταξύ τους μετόχους ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον περίπτωση εχθρικής εξαγοράς (share buyback versus hostile take-over)

• η μετάδοση μηνύματος στις αγορές ότι σύμφωνα με ασφαλείς προβλέψεις θα αυξηθεί σημαντικά η κερδοφορία της εταιρίας στο μέλλον (signalling hypothesis)

• η πρόθεση της εταιρίας να ενισχύσει τα οικονομικά των μετόχων της παρέχοντας μετρητά αντί να τους διανείμει μέρισμα. Η δημοφιλής αυτή μέθοδος έχει περιστασιακό χαρακτήρα ενώ το μέρισμα αποτελεί μια μόνιμη υποχρέωση (distribute cash flows which the firm perceives to be temporary, while dividends represent an ongoing commitment)

• μερικές επιχειρήσεις κρίνουν ότι σε δεδομένη περίοδο υπάρχουν δυσκολίες στην αγορά για επικερδή τοποθέτηση της πλεονάζουσας ρευστότητας και προτιμούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μετρητά για να αγοράσουν μετοχές της ίδιας της εταιρίας (non finding investment opportunities in the market with positive net present values).

• η τιμή της μετοχής της εταιρίας κρίνεται ότι έχει πέσει αδικαιολόγητα πολύ χαμηλά και η εταιρία με την αγορά ιδίων μετοχών προσπαθεί να ανεβάσει την τιμή της στο χρηματιστήριο.

► Οι μέθοδοι της αγοράς των ιδίων μετοχών μπορεί να είναι:

• από την ελεύθερη αγορά (open market share buyback) όπως π.χ για τις εισηγμένες μετοχές η αγορά γίνεται από το χρηματιστήριο. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος είναι πολύ πιθανόν να αγνοεί ότι η εταιρία της οποίας είναι μέτοχος αγοράζει τις μετοχές του

• η δημοπρασία με σταθερή προσφερόμενη τιμή (fixed price self-tender offer) όπου η εταιρία ανακοινώνει ότι αγοράζει από τους ήδη μετόχους καθορισμένο αριθμό μετοχών σε ορισμένη τιμή

• η Ολλανδική δημοπρασία (Dutch auction). Η εταιρία καθορίζει αρχικά ένα εύρος τιμών και καλεί τους μετόχους να υποβάλουν προσφορές που να διασαφηνίζουν πόσες μετοχές επιθυμούν να πωλήσουν και την ελάχιστη αποδεκτή τιμή εντός του εύρους αυτών. Η εταιρία θα πληρώσει τελικά σε όλους τους μετόχους την κατώτερη τιμή που προσφέρθηκε για τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.Προσθήκη νέας απάντησης