Τι είναι Settlement or Herstatt risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Settlement or Herstatt risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος διακανονισμού. Ειδική μορφή πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από τη μη ταυτόχρονη ανταλλαγή πληρωμών ή πληρωμής και παράδοσης χρεογράφου και υποδηλώνει την πιθανότητα πραγματοποίησης ζημιών λόγω αδυναμίας συμ ηφισμού ορισμένων συναλλαγών. Αυτός ο κίνδυνος επηρέασε τους αντισυμβαλλόμενους της γερμανικής τράπεζας Bankhaus Herstatt, η οποία το 1974 δεν μπόρεσε να τιμήσει τις υποχρεώσεις της σε συνάλλαγμα έναντι των συμβληθέντων πιστωτικών ιδρυμάτων και πτώχευσε. Συγκεκριμένα, η Bankhaus Herstatt ήταν μια μικρού μεγέθους τράπεζα με έδρα την ολωνία και ειδικευόταν κύρια στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος. Οι αντισυμβαλλόμενοι της Bankhaus Herstatt είχαν συνά ει με αυτή πράξεις arbitrage με βάση τις οποίες έπρεπε να της παραδώσουν γερμανικά μάρκα και να λάβουν δολάρια ΗΠΑ. Οι αντισυμβαλλόμενοι τίμησαν την υποχρέωσή τους αλλά ο ανταποκριτής της Bankhaus Herstatt στις ΗΠΑ έπαυσε τις πληρωμές σε δολάρια και οι αντισυμβαλλόμενοι εκτέθηκαν στον κίνδυνο διακανονισμού. Την 26.6.1974 η γερμανική εποπτική αρχή αφαίρεσε την άδεια λειτουργίας από τη Bankhaus Herstatt που τέθηκε στη συνέχεια σε εκκαθάριση. Ο κίνδυνος αυτός στις πράξεις συναλλάγματος αντιμετωπίζεται σήμερα με τη χρήση του συστήματος Continuous Linked Settlement, CLS, (βλέπε όρο) το οποίο δεν προβαίνει στην παράδοση συναλλάγματος στον ένα αντισυμβαλλόμενο πριν ο δεύτερος θέσει στη διάθεση του CLS το συνάλλαγμα που οφείλει με βάση την ισχύουσα συμφωνία.Προσθήκη νέας απάντησης