Τι είναι Settlement account;


Τι σημαίνει Settlement account;

Απαντήσεις

Λογαριασμός διακανονισμού. Είναι ο λογαριασμός που τηρεί στην κεντρική τράπεζα ένας άμεσα συμμετέχων σε ένα σύστημα πληρωμών για το διακανονισμό των πληρωμών του σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. Λογαριασμός διακανονισμού μπορεί να τηρείται και σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε ένα σύστημα πληρωμών οπότε ο διακανονισμός δεν έχει τα εχέγγυα της πραγματοποίησης αυτού σε χρήμα κεντρικής τράπεζας.Προσθήκη νέας απάντησης