Τι είναι SEPA;


Τι σημαίνει Single Euro Payments Area (SEPA);

Απαντήσεις

Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ. Μία πρωτοβουλία που αναπτύχτηκε μετά την εισαγωγή του ευρώ και επιδιώκει όπως οι πολίτες και οι εταιρίες πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές, χωρίς τη χρήση μετρητών και επιταγών, σε όλη τη ζώνη του ευρώ από ένα μόνο λογαριασμό χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύνολο μέσων πληρωμής με την ίδια ευκολία, αποδοτικότητα και ασφάλεια όπως και για τις πληρωμές σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή θα είναι δυνατή η διενέργεια πληρωμών από ένα και μόνο λογαριασμό, που μπορεί να έχει ο συναλλασσόμενος σε οποιαδήποτε τράπεζα στην ζώνη του ευρώ, με την ίδια ασφάλεια και ταχύτητα που διενεργεί τις πληρωμές του στην πόλη που ζει. Καμία διάκριση στις διαδικασίες δεν θα υπάρχει μεταξύ των εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών, ενώ ωφέλεια προσδοκάται να προκύ ει στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις από το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των πληρωμών λιανικής θα αυξηθεί και επομένως πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερη τιμολόγηση. ύριο μέσο χρησιμοποιεί το μετασχηματισμό των εθνικών ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών σε συστήματα πανευρωπαϊκής εμβέλειας με στόχο την εξάλει η των εθνικών συνόρων σχετικά με τα μέσα πληρωμής και ιδιαίτερα την ενιαία τιμολόγηση των εθνικών και ευρωπαϊκών διασυνοριακών ηλεκτρονικών πληρωμών, την ανάπτυξη κοινών προτύπων και διαδικασιών και την καθιέρωση εναρμονισμένων μέσων πληρωμής.

► Την πρωτοβουλία στήριξαν και συμμετείχαν:

α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς που προωθεί, μετά από διαβούλευση, την κανονιστική νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που διεξάγει έρευνα για τη λειτουργία των παρεχόμενων από τις τράπεζες υπηρεσιών

β) η Ε Τ η οποία θέτει τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των στόχων του SEPA και συμμετέχει στο σχεδιασμό των πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών

γ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (βλέπε όρο European Payments Council, EPC) που θέτει τους επιχειρηματικούς κανόνες, διαμορφώνει τα πρότυπα και τις πολιτικές και παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος από τις τράπεζες

δ) διάφοροι φορείς όπως τα λειτουργούντα εγχώρια συστήματα διακανονισμού και ηλεκτρονικών συναλλαγών, οργανισμοί καρτών (εθνικοί φορείς, Visa, MasterCard), εταιρίες παροχής ηλεκτρονικών πληρωμών και ενώσεις χρηστών.

► Το χρονοδιάγραμμα του SEPA είναι το εξής:

1) μέχρι το τέλος του 2006 τέθηκε το πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας των παραδοτέων

2) στη διάρκεια του 2007 ολοκληρώθηκε η δημιουργία των πανευρωπαϊκών υποδομών

3) από 1.1.2008 οι τράπεζες πρέπει να προσφέρουν στην πελατεία τους για κάθε κατηγορία ηλεκτρονικής πληρωμής τουλάχιστον ένα προϊόν SEPA και

4) έως το τέλος του 2010 πρέπει να έχουν μετασχηματισθεί σε πανευρωπαϊκές οι εθνικές υποδομές και τα μέσα πληρωμής.

► Από 1.1.2008 πρέπει να είναι διαθέσιμες:

α) η βασική μεταφορά πιστώσεων (credit transfer scheme). έχρι το 2012, το αργότερο, μία εντολή πίστωσης πρέπει να φθάνει στον τελικό αποδέκτη σε μια εργάσιμη ημέρα και

β) το σxήμα άμεσης χρέωσης (Direct Debit Scheme). Στην πράξη, όμως, η εισαγωγή της άμεσης χρέωσης θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2009 χωρίς να αποκλείεται η ευχέρεια εφαρμογής του σχήματος νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία.

► Ένα από τα παραδοτέα προϊόντα είναι το πλαίσιο λειτουργίας των καρτών (SEPA Cards Framework, SCF) που εκδίδουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και παρέχουν την ευχέρεια στους κατόχους αυτών να πληρώνουν την αγορά προϊόντων σε επιχειρήσεις ή να πραγματοποιούν αναλή εις μετρητών μέσω των ATMs. Το πλαίσιο του SCF προβλέπει τα εξής:

• από 1.1.2008 σημαντικός αριθμός ATMs και συστημάτων ηλεκτρονικών μεταφορών στα σημεία πώλησης (EFTPOS) πρέπει να μπορούν να εξυπηρετήσουν συναλλαγές με κάρτες EMV chip (βλέπε όρο) που φέρουν μικροτσίπ EMV και PIN. Κάθε πιστοποιημένο EFTPOS θα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε κάθε χώρα του SEPA. Η χρήση ή όχι του PIN αποφασίζεται από τον εκδότη της κάρτας

• από 1.1.2008 όλα τα EFTPOS του SEPA θα πρέπει να παρέχουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επιλέγει αποδέκτρια τράπεζα

• από 1.1.2008 οι τράπεζες πρέπει να προσφέρουν στην πελατεία τους τουλάχιστον μία κάρτα που θα έχει τα πρότυπα του SEPA

• ο εκδότης της κάρτας θα αποφασίζει εάν θα παρέχει εξουσιοδότηση για τη χρήση καρτών SEPA σε περιβάλλον on-line ή off-line

• από 1.1.2011 πρέπει και οι ήδη εκδοθείσες και οι κάρτες που θα εκδίδονται στο εξής να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του SEPA.

► Την 24.4.2007 το Ευρωπαϊκό οινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών που θα μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών το αργότερο έως την 1.1.2009. Σκοπός της Οδηγίας είναι να διασφαλιστεί όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών, και ιδιαίτερα οι μεταφορές πιστώσεων, οι άμεσες χρεώσεις και οι πληρωμές με κάρτα, καταστούν εξίσου εύκολες, αποτελεσματικές και ασφαλείς με τις εγχώριες πληρωμές παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη νομική βάση για τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ.

►Στην Ελλάδα οι τράπεζες ανέπτυξαν τις αναγκαίες υποδομές και διαδικασίες προκειμένου να προσφέρουν στους χρήστες τις ηλεκτρονικές μεταφορές πιστώσεων και τις κάρτες πληρωμών SEPA, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που έχει καθορίσει η ευρωπαϊκή τραπεζική κοινότητα, δηλαδή από την αρχή του 2008. Οι ηλεκτρονικές άμεσες χρεώσεις SEPA θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες μόλις ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, δηλαδή το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο του 2009. Στο πλαίσιο αυτό τα διατραπεζικά συστήματα πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ θα συνδεθούν με τα αντίστοιχα συστήματα στις χώρες της ζώνης του ευρώ και θα αποτελέσουν την «πύλη» για τις πληρωμές λιανικής, από και προς τη χώρα μας, καθιστώντας την ελληνική αγορά αναπόσπαστο τμήμα του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ.

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την επίσημη εισαγωγή μέσων πληρωμών SEPA από τις τράπεζες της Ε.Ε.
Την 28.1.2008 τέθηκε σε λειτουργία ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) με την επίσημη εισαγωγή από τις ευρωπαϊκές τράπεζες του πρώτου μέσου πληρωμών SEPA για τη μεταφορά πιστώσεων. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας μετάπτωσης που θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ετών και κατά την οποία οι πελάτες – με την καθοδήγηση της αγοράς – θα μεταβούν από τα υφιστάμενα εθνικά ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών στα νέα μέσα SEPA. Πρόκειται για το λογικό επακόλουθο της εισαγωγής του ευρώ το οποίο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη μέσω μιας πιο ανταγωνιστικής και αποδοτικής αγοράς πληρωμών. Ο SEPA είναι ο νέος Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ που επιτρέπει στους πολίτες να πραγματοποιούν πληρωμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ το ίδιο γρήγορα και με την ίδια ευκολία και ασφάλεια όπως όταν πραγματοποιούν πληρωμές στη χώρα τους. Στο πλαίσιο του SEPA, όλες οι πληρωμές σε ευρώ θεωρούνται εγχώριες και πραγματοποιούνται με ένα μόνο σύνολο μέσων πληρωμών. Ο SEPA αποτελεί συνεπώς το φυσικό επακόλουθο της εισαγωγής του ευρώ και ένα ακόμη σημαντικό βήμα προκειμένου η ενιαία αγορά για την Ευρώπη να μπορέσει να λειτουργήσει στο έπακρο των δυνατοτήτων της. Τα μέσα πληρωμών SEPA μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές σε ευρώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αλλά εκτός ζώνης ευρώ, καθώς και για πληρωμές σε ορισμένες γειτονικές χώρες. Για λόγους τεχνικής και νομικής φύσεως, το μέσο πληρωμών SEPA για τις άμεσες χρεώσεις θα αρχίσει να χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το αργότερο όμως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2009. Όσον αφορά τις πληρωμές με κάρτα, το Πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.Προσθήκη νέας απάντησης