Τι είναι Sensitivity analysis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Sensitivity analysis;

Απαντήσεις

Ανάλυση ευαισθησίας. Μετρά την επίδραση στα αποτελέσματα ενός σχεδίου (project) των αλλαγών μιας ή περισσοτέρων σημαντικών μεταβλητών για τις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα. Για παράδειγμα, μία απαισιόδοξη ή μία αισιόδοξη αξία μπορεί να επιλεγεί για μία αβέβαιη μεταβλητή. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση για να διαπιστωθεί πως αλλάζει το αποτέλεσμα με το επιλεγέν σενάριο με την υπόθεση εργασίας ότι όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν ίδιες. Αρχικά, η ανάλυση ευαισθησίας δημιουργήθηκε για να εξετάζει τις αβεβαιότητες στην εισαγωγή αξιών και τα μοντέλα παραμέτρων. Αργότερα, η αβεβαιότητα ενσωματώθηκε στη δομή των μοντέλων, τις υποθέσεις και τις εξειδικεύσεις. Χρησιμοποιείται για να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο μοντέλο και τις προβλέ εις του παρέχοντας μια ερμηνεία του πως οι μεταβλητές ανταποκρίνονται στις αλλαγές των στοιχείων με τις οποίες τροφοδοτείται το μοντέλο. Άλλως, sensitivity analysis είναι το πώς τα ευαίσθητα αποτελέσματα μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με την υλοποίηση ή όχι των υποθέσεων εργασίας. Οι υποθέσεις που αξίζουν της μεγαλύτερης προσοχής εξαρτώνται ευρύτατα από τα κυρίαρχα στοιχεία του κόστους και των κερδών ενώ πρέπει να αναλυθούν οι περιοχές του σχεδίου ή της διαδικασίας που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.
 Προσθήκη νέας απάντησης