Τι είναι Securities Settlement System (SSS);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Securities Settlement System (SSS);

Απαντήσεις

Σύστημα διακανονισμού χρεογράφων. Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΚΤ, είναι το σύστημα που καθιστά δυνατή τη διακράτηση και μεταβίβαση τίτλων, είτε χωρίς πληρωμή είτε έναντι πληρωμής (παράδοση έναντι πληρωμής – delivery versus payment) είτε έναντι άλλου περιουσιακού στοιχείου (παράδοση έναντι παράδοσης – delivery versus delivery). Περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές και τεχνικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για το διακανονισμό συναλλαγών επί τίτλων και για την ασφαλή φύλαξη αυτών. Μπορεί να λειτουργεί σαν σύστημα διακανονισμού σε συνεχή ή μη χρόνο ή σαν σύστημα συμψηφισμού. Στα συστήματα διακανονισμού προβλέπεται εκκαθάριση των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων.Προσθήκη νέας απάντησης