Τι είναι Securities lending;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Securities lending;

Απαντήσεις

Δανεισμός χρεογράφων. Είναι η συναλλαγή στην οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ο αντισυμβαλλόμενός του μεταβιβάζει τίτλους ή βασικά εμπορεύματα έναντι κατάλληλης ασφάλειας, υπό την προ πόθεση ότι ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέ ει αντίστοιχης αξίας τίτλους σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων. Οι ιδιοκτήτες των χρεογράφων συχνά δανείζουν αυτά σε άλλους που μπορούν: α) να τα πωλήσουν short. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πωλεί χρεόγραφα των οποίων δεν είναι κύριος, όταν υπάρχει η προσδοκία ότι οι τιμές τους θα πέσουν στο μέλλον οπότε θα τα αγοράσει φθηνότερα και θα αποκομίσει κέρδος β) να τα παραδώσει σε ένα άλλο για να ικανοποιήσει μία ανάγκη του όπως π.χ. να τα χρησιμοποιήσει σαν ασφάλεια (collateral) σε ένα άλλο δανειστικό συμβόλαιο. Σε αντάλλαγμα του δανεισμού των χρεογράφων του, ο δανειστής εισπράττει μία προμήθεια που υπολογίζεται σαν ένα εκατοστιαίο ποσοστό πάνω στην αρχική αγοραία αξία του δανεισθέντος χρεογράφου. Το ύψος της προμήθειας διαμορφώνεται από το βαθμό της σπανιότητας του χρεογράφου. Για παράδειγμα, εάν ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (future) με υποκείμενο μέσο ένα ομόλογο του δημοσίου λήγει, αναζητείται για παράδοση το φθηνότερο παραδοτέο ομόλογο (cheapest-to-deliver bond,CTD) το οποίο θα έχει μία υψηλότερη προμήθεια σε σχέση με τα άλλα ομόλογα.

► Ένα δάνειο χρεογράφων τυπικά καλύπτεται με ασφάλεια (collateral), που αποσκοπεί στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου που φέρει ο δανειστής. Το collateral συνίσταται σε άλλα χρεόγραφα, σε πιστωτικές επιστολές ή σε μετρητά. Ο δανειστής στην περίπτωση αυτή θα φέρει μόνο τον κίνδυνο αγοράς (market risk) διότι ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει τα χρεόγραφα και όχι την αρχική αγοραία αξία των χρεογράφων. Εάν τα δανεισθέντα χρεόγραφα πληρώνουν μερίσματα, κουπόνια ή αποπληρώνονται μερικά κατά τη διάρκεια του δανείου, τα σχετικά ποσά επιστρέφονται στον δανειστή. Εάν σαν ασφάλεια χρησιμοποιούνται μετρητά, ο τόκος τους εκπίπτεται από την προμήθεια που εισπράττει ο δανειστής.

► Tα πλεονεκτήματα του securities lending είναι τα εξής:

• για το δανειστή των χρεογράφων: 1) μεγαλύτερο εισόδημα από τόκους 2) αύξηση του κεφαλαίου 3) αύξηση γενικά της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου του

• για τους διαμεσολαβητές-διαπραγματευτές: 1) κάλυ η βραχυπρόθεσμων θέσεων 2) διευκόλυνση της αντιστοίχησης των ταμιακών ροών με στόχο τη χρονική σύμπτωση εισπράξεων και πληρωμών 3) μείωση των υπερημεριών 4) αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας

• για το δανειζόμενο: άνετη προσφορά χρεογράφων προκειμένου να καλύ ει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσει τα ομόλογα σαν ασφάλεια για τη λή η δανείων.

► Πολλοί θεματοφύλακες (custodians) και διαχειριστές χρεογράφων προσφέρουν αυτόματα προγράμματα δανεισμού χρεογράφων (Automatic Securities Lending Programmes, ASLP) για τους πελάτες τους. Πρόκειται για μια μορφή outsourcing. Ο κάτοχος χρεογράφων εκχωρεί μία ομάδα αυτά σε επαγγελματία του είδους ο οποίος τα δανείζει για λογαριασμό του. Στο τέλος επιστρέφει στον πελάτη τα χρεόγραφα μαζί με το κέρδος αφαιρουμένης της προμήθειας αυτού. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι ο δανεισμός χρεογράφων που ανήκουν σε θεσμικούς επενδυτές προς τους διαμεσολαβητές-διαπραγματευτές που ενεργούν και για ίδιο λογαριασμό (broker dealers). Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν και οι θεσμικοί επενδυτές και ο custodian που εισπράττει ένα μέρος της προμήθειας. Τα ASLP υιοθετούν τελευταία και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία χρησιμοποιούν ιδιαίτερα στην Ευρώπη τα αυτόματα προγράμματα των δύο μεγαλύτερων custodians δηλαδή της Euroroclear και της Clearstream. Ο πελάτης, πριν αποφασίσει να προσχωρήσει σε ένα ASLP, ζητά από τον custodian ή τον broker dealer μία εκτίμηση της πιθανής απόδοσης του προς εκχώρηση χαρτοφυλακίου του. Αυτοί προβαίνουν σε μια simulation (προσομοίωση σε συνθήκες αγοράς) του χαρτοφυλακίου του πελάτη για να εκτιμήσουν την απόδοση με βάση την οποία αποφασίζει ο πελάτης.Προσθήκη νέας απάντησης