Τι είναι Secondary buy-out;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Secondary buy-out;

Απαντήσεις

Δευτερογενής εξαγορά. Αποτελεί στρατηγική εξόδου από το μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Μία επενδυτική εταιρία πωλεί το μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης που κατέχει σε άλλη επενδυτική εταιρία ή μία εταιρία υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) ή ένα ιδιωτικό κεφάλαιο μετοχικών συμμετοχών (private equity fund) πωλούν το μερίδιό τους σε άλλη εταιρία venture capital ή private equity fund.Προσθήκη νέας απάντησης