Τι είναι Savings and Loans Associations;


Απαντήσεις

Οργανισμοί Αποταμιεύσεων και Δανείων. Είναι ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των καταθέσεών τους από λογαριασμούς όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις ενώ το πιο σημαντικό ποσοστό των χορηγήσεων αφορά στεγαστικά δάνεια. Ο θεσμός είναι διαδεδομένος στις ΗΠΑ όπου οι οργανισμοί αυτοί είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν το 70% των απαιτήσεών τους σε δάνεια στεγαστικής πίστης ή σε ανάλογου τύπου επενδύσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι ανάλογες με αυτές των εμπορικών τραπεζών αλλά έμφαση δίνεται κύρια στη μετατροπή ποσών που δανείζονται σε βραχυπρόθεσμη βάση σε στεγαστικά δάνεια με μακροπρόθεσμη περίοδο εξόφλησης.Προσθήκη νέας απάντησης