Τι είναι Sale, construct and lease-back;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Sale, construct and lease-back;

Απαντήσεις

Πώληση (sale) ενός υπάρχοντος στοιχείου του ενεργητικού και ιδιαίτερα ενός ακινήτου σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο με τη σειρά του το παραχωρεί στον πωλητή με τη νομική μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ενώ στη σύμβαση κατοχυρώνεται το δικαίωμα του αγοραστή για την πραγματοποίηση κατασκευών, ανακατασκευών ή ανακαινίσεων. Στη σύμβαση μπορεί να περιέρχεται και ρήτρα που δίνει στον πωλητή το δικαίωμα της επαναγοράς στη λήξη της μίσθωσης.Προσθήκη νέας απάντησης