Τι είναι Sale and lease-back;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Sale and lease-back;

Απαντήσεις

Πώληση (sale) ενός υπάρχοντος στοιχείου του ενεργητικού σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία που με τη σειρά τους το παραχωρούν στον πωλητή με τη νομική μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Στη σύμβαση μπορεί να περιέρχεται ρήτρα που παρέχει στον πωλητή το δικαίωμα της επαναγοράς στη λήξη της μίσθωσης. Αποτελεί ένα τρόπο έμμεσης χρηματοδότησης.

• Στην Ελλάδα, μετά τη ήφιση του σχετικού νόμου (ΦΕΚ 15/28.01.2004) η επιχείρηση που χρηματοδοτείται με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσεται οποιασδήποτε καταβολής φόρου για την πώληση και τη μεταβίβαση, η δε υπεραξία που προκύπτει εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Με βάση νεότερο νόμο του 2006, η τηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ως πληρεξούσια του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ έχει το δικαίωμα 1) μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου με ταυτόχρονη σύμβαση μίσθωσης 2) μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου με ταυτόχρονη συμφωνία κατασκευών επ’ αυτού και μίσθωσης του ιδίου ακινήτου 3) μακροχρόνιας μίσθωσης που μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 99 έτη 4) χρηματοδοτικής μίσθωσης, και συγκεκριμένα μίσθωσης ετοίμου, μετασκευασμένου ή κατασκευασθησομένου κτιρίου με δικαίωμα της ΚΕΔ αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της σύμβασης ή ανανέωσης της σύμβασης για ορισμένο χρόνο 5) μικτής σύμβασης, δηλαδή σύμβασης που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των υπ’ αριθ. 1 έως και 4 περιπτώσεων ή σε συνδυασμό αυτών με αντιπαροχή ή /και ανταλλαγή.

• Το Sale and lease-back παρέχει στην επιχείρηση συνοπτικά τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: α) φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές ως άνω β) μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής γ) ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης δ) δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη βελτίωση και αναδιάρθρωση της οικονομικής κατάστασης του μισθωτή λαμβανομένου υπ’ ό ει ότι γίνεται μία μείωση των παγίων στοιχείων του ισολογισμού και αξιοποιούνται τα ίδια κεφάλαια με αποτέλεσμα μία πιο ορθολογική διαχείριση με στόχο τη χρηματοοικονομική εξυγίανση της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης