Τι είναι Safe custody account;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Safe custody account;

Απαντήσεις

Λογαριασμός ασφαλούς φύλαξης. Είναι ένας λογαριασμός τίτλων τηρούμενος και διαχειριζόμενος από την κεντρική τράπεζα στον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα καταθέτουν χρεόγραφα που γίνονται δεκτά σαν ασφάλεια, δηλαδή σαν εγγυοδοτικά στοιχεία, για τις πράξεις παροχής ρευστότητας.Προσθήκη νέας απάντησης