Τι είναι Rollover Risk (ROR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Rollover Risk (ROR);

Απαντήσεις

Κίνδυνος αναχρηματοδότησης. Είναι το ποσό κατά το οποίο το αναμενόμενο θετικό άνοιγμα υποεκτιμάται, όταν προβλέπονται μελλοντικές συναλλαγές με ένα αντισυμβαλλόμενο που θα πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση. O κίνδυνος αναχρηματοδότησης καταλήγει σε κίνδυνο ρευστότητας όταν οι εκτιμώμενες ανανεώσεις των επενδυτικών θέσεων τρίτων δεν θα πραγματοποιηθούν σε μεγάλη έκταση. Για παράδειγμα, τα εμπορικά χρεόγραφα και άλλα είδη χρηματοδότησης μέσω έκδοσης τίτλων έχουν συνήθως διαρκώς ανανεούμενο χαρακτήρα δηλαδή τοποθετούνται στην αγορά νέες εκδόσεις τίτλων για να χρηματοδοτήσουν την εξόφληση των παλαιών εκδόσεων. Υπάρχει, όμως, η περίπτωση της αδυναμίας του εκδότη να προβεί σε νέες εκδόσεις λόγω υποβάθμισης της πιστοληπτικής του αξιολόγησης ή ένεκα συστημικών προβλημάτων στη συγκεκριμένη αγορά τίτλων ή άλλων αιτιών. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο κίνδυνος ρευστότητας είναι συνυφασμένος με την αδυναμία του εκδότη να χρηματοδοτήσει την αποπληρωμή των τίτλων παλαιοτέρων εκδόσεων αυτού. Σε άλλη περίπτωση, η έκδοση νέων τίτλων πραγματοποιείται κανονικά αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους επενδυτές για την απορρόφηση των τίτλων της νέας έκδοσης. ατά το ποσό που η νέα έκδοση δεν θα καλυφθεί προκαλείται μερικός κίνδυνος ρευστότητας.
 Προσθήκη νέας απάντησης