Τι είναι Risk tolerance;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Risk tolerance;

Απαντήσεις

Ανοχή κινδύνου. Είναι τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου που αναλαμβάνει προσωπικά ένας επενδυτής για την επίτευξη των στόχων του. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανοχή στον κίνδυνο (risk appetite) τόσο μεγαλύτερη είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του με μετοχές, ξένα νομίσματα και παράγωγα προϊόντα. Όσο μικρότερη είναι η ανοχή στον κίνδυνο (risk aversion) τόσο μεγαλύτερη είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του με καταθέσεις τραπεζών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και με ομόλογα σταθερής απόδοσης. Σημαίνει και την ικανότητα ή προθυμία του επενδυτή να αποδεχτεί την πτώση των τιμών ενώ αναμένει ότι αυτές θα αυξηθούν στο μέλλον.Προσθήκη νέας απάντησης