Τι είναι Risk reversal;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Risk reversal;

Απαντήσεις

Αντιστροφή κινδύνου. Στρατηγική κάλυψης του κινδύνου (hedging) που συνίσταται στην πώληση ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον (call option) και την ταυτόχρονη αγορά ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον (put option). Η ανωτέρω στρατηγική όταν εφαρμόζεται για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου αφορά το ίδιο νόμισμα και έχει την ίδια ημερομηνία λήξης (συνήθως ένα μήνα) επί του call και του put option. Ενώ στη θεωρία αυτά τα options έχουν την ίδια τεκμαρτή μεταβλητότητα (implied volatility), εν τούτοις στην πράξη οι μεταβλητότητες διαφέρουν. Ένας θετικός αριθμός σημαίνει ότι τα calls προτιμώνται των puts και ότι η αγορά αναμένει μία άνοδο της τιμής του υποκειμένου νομίσματος (underlying currency). Αντίθετα, ένας αρνητικός αριθμός σημαίνει ότι τα puts προτιμώνται των calls και οι αγορές αναμένουν μία πτώση της τιμής του υποκειμένου νομίσματος. Το risk reversal μπορεί να εκληφθεί σαν ένα δημοψήφισμα της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας θετικός αριθμός αντιστροφής κινδύνου υπονοεί ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην αγορά ψηφίζει υπέρ της ανόδου της ισοτιμίας του νομίσματος στο μέλλον. Αν και οι προβλέψεις που παράγονται από το σύστημα αντιστροφής κινδύνου δεν είναι πάντα ακριβείς, τουλάχιστον μπορούν να προσδιορίσουν εάν η αγορά θα είναι στο μέλλον ανοδική ή καθοδική (bullish or bearish market).Προσθήκη νέας απάντησης