Τι είναι Risk-return trade-off;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Risk-return trade-off;

Απαντήσεις

Η τάση του δυνητικού κινδύνου που διαφοροποιεί άμεσα τη δυνητική απόδοση. Στην περίπτωση αυτή όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνητική απόδοση και όσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος τόσο μικρότερη είναι η δυνητική απόδοση.Προσθήκη νέας απάντησης