Τι είναι Risk limits;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Risk limits;

Απαντήσεις

Όρια κινδύνων. Στη χρηματοοικονομική χρησιμοποιείται σαν μέσο ελέγχου των κινδύνων σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ των οποίων είναι οι εξής:

allocation limit = όριο κατανομής μεταξύ επενδυτικών προϊόντων. Ορισμένες τράπεζες, για παράδειγμα, θέτουν νομισματικά όρια στις τοποθετήσεις σε καταθέσεις, παράγωγα ή καλυπτόμενα ομόλογα (covered bonds).

concentration limit = συγκεντρωτικό όριο. Το ανώτατο όριο έκθεσης στον κίνδυνο για ένα μεμονωμένο πελάτη ή ομάδες συνδεδεμένων πελατών ή εταιριών, για ορισμένο κλάδο της οικονομίας ή για εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως τα παράγωγα. Η παραβίαση του ορίου μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο και τελικά σε αδυναμία πληρωμών ή σε πτώχευση. Συνηθέστερη είναι η περίπτωση των χρηματοοικονομικών συγκροτημάτων (financial conglomerates) που δεν πρέπει να εκτίθενται ευρύτατα σαν σύνολο στον πιστωτικό κίνδυνο

counterparty limit = όριο αντισυμβαλλόμενου. Το ανώτατο ποσό που μία τράπεζα επιθυμεί να διαπραγματευθεί με μία άλλη ή το ανώτατο ποσό δανεισμού ή κατάθεσης προς/σε ένα αντισυμβαλλόμενο

country limit = όριο χώρας. Το ανώτατο συνολικό επιτρεπόμενο ποσό συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενους μίας χώρας. Ελέγχει την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο εκδότη τίτλων

currency distribution limits = όρια κατανομής νομισμάτων. Περιορίζουν τις συναλλαγές σε κάθε χρησιμοποιούμενο νόμισμα σε ένα ποσοστό του συνόλου των διαθεσίμων π.χ ευρώ 60%, δολάριο ΗΠΑ 20%, λίρα Αγγλίας 5%, γεν απωνίας 3%, ελβετικό φράγκο 3% κλπ, ή ανάλογη ή διάφορη κατανομή μπορεί να γίνεται και στα επί μέρους χαρτοφυλάκια όπως trading, liquidity, investment

duration limits = όρια διάρκειας (βλέπε όρο duration). Περιορίζουν τις διαφορές μεταξύ της duration των χαρτοφυλακίων αναφοράς (benchmark portfolios) και των χαρτοφυλακίων διαπραγμάτευσης (trading portfolios)

eligibility limit = όριο επιλεξιμότητας. Περιορίζει τη διαπραγμάτευση χρεογράφων μόνο σε αυτά που έχουν εκδοθεί από εκδότες που έχουν ορισθεί σαν επιλέξιμοι

interest rate limits = όρια επιτοκίων. πορούν να εκφράζονται σαν νομισματικό ποσό, σαν εκατοστό (basis point, bp) ή σχετικά με ένα δείκτη αναφοράς (benchmark index)

issue investment holding limit against total issue limit = όριο επένδυσης ορισμένης έκδοσης χρεογράφων έναντι του συνολικού ορίου εκδόσεων του ιδίου εκδότη. Εξειδικεύει τα ποσοστά διακράτησης τίτλων διαφορετικών εκδόσεων του ιδίου εκδότη εντός του συνολικού ορίου αυτού (issuer limit)

issuer limit = όριο εκδότη. Το ανώτατο συνολικό ποσό επένδυσης σε εκδόσεις χρεογράφων του ίδιου εκδότη

limit in large exposures = όριο μεγάλων ανοιγμάτων. Το ποσοστιαίο όριο σε σχέση με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που τίθεται για τις δανειοδοτήσεις προς ένα πελάτη ή σε ένα όμιλο συνδεδεμένων πελατών

liquidity limit = όριο ρευστότητας. Το ποσό των διαθεσίμων που πρέπει να είναι διαθέσιμο σε πρώτη ζήτηση για την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας

market risk limit = όριο κινδύνου αγοράς. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να επενδυθεί σε κάθε χρηματοοικονομικό μέσο που φέρει τον κίνδυνο της αγοράς λόγω της μεταβλητότητας των τιμών και των επιτοκίων

maturity limit = όριο ληκτότητας. Ελέγχει την ανώτατη επιτρεπόμενη διάρκεια (duration) των συναλλαγών στα χαρτοφυλάκια. Ειδικότερα, μπορεί να υπάρχουν όρια ληκτότητας για τις καταθέσεις, τα repos, τα reverse repos, τα interest rate swaps, τις FRA, τα FX options, τα bond futures, τα deposit futures, το invest και liquidity portfolio κλπ

nostro account balance position limit = όριο λογαριασμού μας σε ανταποκριτή. Το ανώτατο ποσό των συνολικών συναλλαγών (χρεώσεων και πιστώσεων) που μπορεί να διακινηθεί μέσω ενός λογαριασμού μας σε ένα ανταποκριτή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

settlement limit = όριο διακανονισμού. Το ανώτατο ποσό διακανονισμού που συνίσταται στο όριο του αντισυμβαλλόμενου (counterparty limit). Eφαρμόζεται συνήθως σε ανοικτές θέσεις από συναλλαγές στις οποίες δεν ισχύει η αρχή της παράδοσης έναντι πληρωμής (DvD, Deliver versus Payment) όπως είναι οι πράξεις συναλλάγματος spot, forward, swap, gold currency swap οπότε το όριο αυτό φέρει την ονομασία FX transactions settlement limit

stop-loss limit = όριο για το κλείσιμο ζημιογόνου θέσης σε προκαθορισμένο επίπεδο όπως π.χ ανεκτή ζημία 20% επί του επενδυόμενου κεφαλαίου

structure limit for investment portfolio = διαρθρωτικό όριο για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Εξειδικεύει το επιτρεπόμενο ποσοστό της αγοραίας αξίας της επιλεγείσας ομάδας χρηματοπιστωτικών προϊόντων (όπως π.χ έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, καταθέσεις) στο σύνολο της θέσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου

structure limit for reserve management portfolio = διαρθρωτικό όριο για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης διαθεσίμων. Περιορίζει τη δομή των επενδύσεων στα χαρτοφυλάκια διαχείρισης διαθεσίμων και ειδικότερα τις επενδύσεις σε καταθέσεις και χρεόγραφα. Το ποσοστό επένδυσης και των δύο στο σύνολο των επενδύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τεθέντα όρια

trader limit = όριο διαπραγματευτή. Το ανώτατο ποσό που επιτρέπεται σε ένα dealer/trader να διαπραγματευθεί σε ένα δεδομένο νόμισμα ή σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή σε όλα τα μέσα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας.

Value-at-risk (VaR) limits = όρια με βάση τη μέθοδο μέτρησης κινδύνων «αξία σε κίνδυνο». πορούν να εντοπίζουν τον κίνδυνο πριν την υλοποίηση των οικονομικών συνεπειών. Υπολογίζεται για τους διαπραγματευτές με ένα έγκαιρο και συνεπή τρόπο ώστε να τους κρατά πάντα ενήμερους για την παραβίαση των ορίων. Με τα όρια VaR μία μέτρηση όπως για παράδειγμα 1 ημέρα, 99% επίπεδο εμπιστοσύνης USD VaR μπορεί να εφαρμοσθεί με συνέπεια σε ολόκληρη ιεραρχία ορίων. Μόνο ένα όριο απαιτείται για κάθε χαρτοφυλάκιο ή υπο-χαρτοφυλάκιο. Η μέθοδος αυτή είναι τέλεια για τον περιορισμό των κινδύνων στη διαπραγμάτευση με spread, στη σταυρωτή αντιστάθμιση κινδύνου (cross-hedging) ή σε παρόμοιες διαπραγματευτικές στρατηγικές. Ενέχει, όμως, ένα μειονέκτημα: η χρησιμοποίηση της μεθόδου ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι υπολογιστικά δαπανηρή. Για πολλά χαρτοφυλάκια είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμη. Συνήθως, πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο σε ένα μόνο Η/Υ. Για άλλα, όμως, χαρτοφυλάκια, ο υπολογισμός μπορεί να διαρκέσει από λεπτά μέχρι ώρες και ενίοτε απαιτεί τη χρήση πολλών Η/Υ.Προσθήκη νέας απάντησης