Τι είναι Risk free asset;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Risk free asset;

Απαντήσεις

Περιουσιακό στοιχείο με μειωμένο κίνδυνο. Παρέχει οπωσδήποτε κάποια μελλοντική απόδοση η οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων. Πολλά τέτοια περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των κυβερνήσεων όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Οι αποδόσεις των risk free assets ευρίσκονται πλησίον των επιτοκίων της αγοράς. Μπορεί τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία να μην υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς ή κίνδυνο ρευστότητας αλλά φέρουν τον κίνδυνο πληθωρισμού (inflation risk) δηλαδή της απαξίωσης ενός τμήματος της απόδοσης αυτών διότι ο πληθωρισμός υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις.Προσθήκη νέας απάντησης