Τι είναι Risk aversion;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Risk aversion;

Απαντήσεις

Αποστροφή κινδύνου. Είναι η τάση αποφυγής ή εχθρότητας για την ανάλη η επενδυτικών κινδύνων. Πρόκειται για μια συντηρητική στρατηγική την οποία ακολουθεί ένας επενδυτής για να αποφύγει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους εκτός εάν αναμένει μια μεγάλη απόδοση. Εάν, για παράδειγμα, δύο επενδύσεις έχουν την ίδια αναμενόμενη απόδοση θα προτιμηθεί αυτή με τον μικρότερο κίνδυνο. Μία επένδυση που φέρει μεγαλύτερο κίνδυνο θα επιλεγεί μόνο όταν αναμένεται μία πολύ μεγαλύτερη απόδοση. Η τάση αποστροφής κινδύνου μεταβάλλεται, γεγονός που εξηγεί και τις μεταβολές στα ασφάλιστρα κινδύνου. Γενικευμένη τάση μη ανάληψης κινδύνων έχουμε σε περιόδους πτώσης των χρηματιστηριακών και των λοιπών χρηματοοικονομικών αξιών, οικονομικής επιβράδυνσης ή ύφεσης ή και αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές που επικρατούσε π.χ από το Σεπτέμβριο του 2008 και εξής όταν έγινε αντιληπτή η κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς υψηλού κινδύνου (subprime mortgage market) των ΗΠΑ που οδήγησε σε κρίση ρευστότητας και εμπιστοσύνης το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία σε ύφεση. Στις περιόδους αυτές, οι επενδυτές αποφεύγουν να επενδύουν σε χρηματιστηριακές αξίες και σε χρεόγραφα με κυμαινόμενα επιτόκια, σε παράγωγα και σε δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και προτιμούν τις εγγυημένες τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα κρατών με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή σε περίπτωση που εκτιμούν ότι επέρχεται βαθειά και παρατεταμένη ύφεση επενδύουν και σε χρυσό.Προσθήκη νέας απάντησης