Τι είναι Ris control measures for the Eurosystem monetary policy operations;


Απαντήσεις

Μέτρα ελέγχου των κινδύνων για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σαν ασφάλεια (collateral) εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου των κινδύνων για την προστασία του Ευρωσυστήματος από οικονομική ζημία. Αυτή μπορεί να συμβεί όταν ένας αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του οπότε θα χρειασθεί να εκποιηθεί η ασφάλεια.

1) Μέτρα ελέγχου των κινδύνων για τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας (tier one assets). Προσδιορίζονται από την ΕΚΤ και περιλαμβάνουν τα εξής κύρια στοιχεία:

α) κατανέμονται σε μία από τις 4 κατηγορίες κατά φθίνοντα βαθμό ρευστότητας, με βάση την ταξινόμηση του εκδότη και το είδος του περιουσιακού στοιχείου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα χρεόγραφα της κεντρικής κυβέρνησης και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι κεντρικές τράπεζες. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται τα χρεόγραφα τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, τα χρεόγραφα τύπου Jambo Pfandbriefe (βλέπε λέξη), τα χρεόγραφα ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων και τα χρεόγραφα υπερεθνικών οργανισμών. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα παραδοσιακά χρεόγραφα τύπου Pfandbriefe, τα χρεόγραφα των πιστωτικών ιδρυμάτων και τα εκδοθέντα από εταιρίες και άλλους εκδότες. Στην τέταρτη κατηγορία κατατάσσονται οι τίτλοι που καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του εκδότη

β) στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος τα επί μέρους χρεόγραφα υπόκεινται σε περικοπές αποτίμησης (valuation haircuts). Για την εφαρμογή των περικοπών αφαιρείται ένα ορισμένο ποσοστό από την τρέχουσα αγοραία τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Οι περικοπές διαφέρουν ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια και τη διάρθρωση των τοκομεριδίων των χρεογράφων. Οι περικοπές που εφαρμόζονται στους τίτλους σταθερού και μηδενικού τοκομεριδίου είναι οι εξής: Στα χρεόγραφα με εναπομένουσα διάρκεια μέχρι ένα έτος, στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό περικοπής είναι 0,5%, στη δεύτερη κατηγορία 1%, στην τρίτη κατηγορία 1,5% και στην τέταρτη κατηγορία 2%. Στα χρεόγραφα με εναπομένουσα διάρκεια από ένα έτος μέχρι τρία έτη, στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό περικοπής είναι 1,5%, στη δεύτερη κατηγορία 2,5%, στην τρίτη κατηγορία 3% και στην τέταρτη κατηγορία 3,5%. Στα χρεόγραφα με εναπομένουσα διάρκεια από τρία μέχρι πέντε έτη, στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό περικοπής είναι 2,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 3% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στη δεύτερη κατηγορία 3,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 4% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στην τρίτη κατηγορία 4,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 5% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο και στην τέταρτη κατηγορία 5,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 6% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο. Στα χρεόγραφα με εναπομένουσα διάρκεια από πέντε μέχρι επτά έτη, στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό περικοπής είναι 3% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 3,5% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στη δεύτερη κατηγορία 4,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 5% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στην τρίτη κατηγορία 5,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 6% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο και στην τέταρτη κατηγορία 6,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 7% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο. Στα χρεόγραφα με εναπομένουσα διάρκεια από επτά μέχρι δέκα έτη, στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό περικοπής είναι 4% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 4,5% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στη δεύτερη κατηγορία 5,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 6,5% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στην τρίτη κατηγορία 6,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 8% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο και στην τέταρτη κατηγορία 8% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 10% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο. Στα χρεόγραφα με εναπομένουσα διάρκεια πάνω από δέκα έτη, στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό περικοπής είναι 5,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 8,5% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στη δεύτερη κατηγορία 7,5% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 12 % για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο, στην τρίτη κατηγορία 9% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 15% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο και στην τέταρτη κατηγορία 12% για τα χρεόγραφα με σταθερό τοκομερίδιο και 18% για τα χρεόγραφα με μηδενικό τοκομερίδιο. Οι περικοπές που εφαρμόζονται στους τίτλους αντιστρόφως κυμαινόμενου επιτοκίου είναι οι εξής: για χρεόγραφα με εναπομένουσα διάρκεια μέχρι ένα έτος 2%, από ένα μέχρι τρία έτη 7%, από τρία μέχρι πέντε έτη 10%, από πέντε μέχρι επτά έτη 12%, από επτά μέχρι δέκα έτη 17% και από δέκα έτη και πάνω 25%

γ) στις πράξεις απορρόφησης ρευστότητας δεν εφαρμόζονται περικοπές αποτίμησης

δ) στα συστήματα συγκέντρωσης των ασφαλειών (pooling systems) ο αντισυμβαλλόμενος συγκροτεί ένα σύνολο (δεξαμενή) επαρκών περιουσιακών στοιχείων το οποίο θέτει στη διάθεση της κεντρικής τράπεζας για να καλύπτει τις σχετικές πιστώσεις και ως εκ τούτου τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία δεν συνδέονται με συγκεκριμένες πιστοδοτικές πράξεις. Αντίθετα, στα συστήματα εξειδίκευσης (earmarking systems) κάθε πιστοδοτική πράξη συνδέεται με συγκεκριμένα ταυτοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία ) τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε καθημερινή αποτίμηση (daily valuation). Εάν μετά την αποτίμηση τα περιουσιακά στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην αξία των απαιτούμενων ασφαλειών, γίνονται συμμετρικές καταβολές συμπληρωματικού περιθωρίου είτε με την προσκόμιση επιπρόσθετων περιουσιακών στοιχείων είτε με την καταβολή μετρητών. Για να περιορισθεί η συχνότητα αυτών οι Εθν Τ μπορούν να εφαρμόζουν ένα σημείο ενεργοποίησης (trigger point) που αντιστοιχεί στο 0,5% του ποσού της παρεχόμενης ρευστότητας. Αντίθετα, εάν η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, μετά την αποτίμηση, υπερβαίνει το ανώτερο σημείο ενεργοποίησης η Εθν Τ δύναται να επιστρέ ει τα πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία ή μετρητά.
2) έτρα ελέγχου των κινδύνων για τα περιουσιακά στοιχεία της δεύτερης βαθμίδας (tier two assets). Προσδιορίζονται από την Εθν Τ η οποία έχει περιλάβει τα στοιχεία αυτά στον κατάλογο της δεύτερης βαθμίδας. Η εφαρμογή μέτρων ελέγχου υπόκειται στην έγκριση της Ε Τ. Τα περιουσιακά στοιχεία της δεύτερης βαθμίδας κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) μετοχές (equities) στις οποίες εφαρμόζονται περικοπές αποτίμησης 22%

β) εμπορεύσιμα χρεόγραφα με περιορισμένη ρευστότητα (marketable debt instruments with limited liquidity) και με περικοπές αποτίμησης για εναπομείνασα διάρκεια μέχρι ένα έτος 2%, από ένα μέχρι τρία έτη 3,5%, από τρία μέχρι πέντε έτη 5,5% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 6% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου, από πέντε μέχρι επτά έτη 6,5% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 7% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου, από επτά μέχρι δέκα έτη 8% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 10% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου και για δέκα έτη και άνω 12% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 18% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου. Στους τίτλους της δεύτερης βαθμίδας με αντιστρόφως κυμαινόμενο επιτόκιο, εφαρμόζονται οι ίδιες περικοπές όπως στους αντίστοιχους τίτλους της πρώτης βαθμίδας

γ) χρεόγραφα με περιορισμένη ρευστότητα και με ειδικά χαρακτηριστικά (debt instruments with restricted liquidity and special features) στα οποία εφαρμόζονται οι εξής περικοπές: με εναπομένουσα διάρκεια μέχρι ένα έτος 4%, από ένα μέχρι τρία έτη 8%, από τρία μέχρι πέντε έτη 15% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 16% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου, από πέντε μέχρι επτά έτη 17% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 18% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου, από επτά μέχρι δέκα έτη 22% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 23% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου και για δέκα έτη και άνω 24% για χρεόγραφα σταθερού τοκομεριδίου και 25% για χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου

δ) μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα (non-marketable debt instruments) με μικρή ή μηδενική ρευστότητα. Από αυτά οι συναλλαγματικές με εναπομένουσα διάρκεια έως έξη μήνες υπόκεινται σε περικοπές αποτίμησης 4%, τα δάνεια τραπεζών με εναπομένουσα διάρκεια έως έξη μήνες 12% και με εναπομένουσα διάρκεια από έξη μήνες έως δύο έτη 22% και οι υποσχετικές έναντι ενυπόθηκων δανείων 22%. ατά τον υπολογισμό της αξίας των ασφαλειών, το Ευρωσύστημα καθορίζει μία και μοναδική αγορά αναφοράς ως πηγή τιμών. Για κάθε αγορά αναφοράς καθορίζει την πλέον αντιπροσωπευτική τιμή και αν δίδονται περισσότερες τιμές χρησιμοποιεί τη χαμηλότερη.

3) οιπά μέτρα ελέγχου των κινδύνων. Τα ακόλουθα μέτρα δεν εφαρμόζονται από το Ευρωσύστημα: α) αρχικά περιθώρια (initial margins) για τις αντιστρεπτέες πράξεις παροχής ρευστότητας. Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να προσκομίζουν περιουσιακά στοιχεία ως ασφάλεια αξίας τουλάχιστον ίσης προς τη ρευστότητα που τους παρέχεται από το Ευρωσύστημα συν την αξία του αρχικού περιθωρίου β) όρια για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τους εκδότες/οφειλέτες ή εγγυητές γ) το Ευρωσύστημα μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες εγγυήσεις από οικονομικά εύρωστους φορείς προκειμένου να δεχθεί ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δ) το Ευρωσύστημα μπορεί να αποκλείει τη χρήση ορισμένων τίτλων στις πράξεις νομισματικής πολιτικής.Προσθήκη νέας απάντησης