Τι είναι Return on Investment (ROI);


Τι σημαίνει Return on Investment (ROI);

Απαντήσεις

Απόδοση επένδυσης. Στον ιδιωτικό τομέα, είναι το ετήσιο χρηματοοικονομικό κέρδος μιας επένδυσης αφαιρουμένου του κόστους της επένδυσης. Στο δημόσιο τομέα, είναι η μείωση ή ο μηδενισμός του κόστους που οφείλεται σε μια βελτίωση στις διαδικασίες της παραγωγής ή τα μηχανογραφικά συστήματα και τα μηχανήματα παραγωγής αφαιρουμένου του κόστους της βελτίωσης δηλαδή των χρημάτων που δαπανήθηκαν για να επιτευχθεί η βελτίωση. Το ROI δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το κέρδος που προκύπτει από την άνοδο της μετοχής της επιχείρησης. Σχετίζεται με το χρήμα που επενδύεται και το όφελος που θα προκύ ει με την αύξηση των καθαρών κερδών της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης